SOCIS INSTITUCIONALS DE LA SCQA

Els socis Institucionals son totes aquelles persones físiques, jurídiques o empresarials, que s’identifiquin amb els objectius/finalitats de la SCQA, desitgin col·laborar-hi i compleixin les condicions d’ingrés establertes.

Hauran de realitzar una aportació econòmica anual i la persona o persones referents, hauran de ser membres de l’ACMCB com a persona associada numerària, adjunta o d’honor.

La persona o persones referents de la institució, tindran la consideració de persona associada numeraria, amb veu però sense vot en les assemblees, i sense possibilitat de ser elegible per formar part dels òrgans de la SCQA. Aquesta figura haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

Les institucions associades han de respectar, en la seves activitats, els principis ètics i institucionals que te la SCQA i l’Acadèmia, essent la Junta Directiva de la SCQA la responsable de vetllar pel compliment d’aquestes condicions.

 

CONTRAPRESTACIONS:

Visibilitat

Difusió

Contacte amb professionals

Actes científics
En qualsevol acte científic organitzat per la SCQA, apareixerà la relació de socis institucionals i es beneficiaran amb inscripcions de quota reduïda de persona associada.

Logotip a la Web
Inclusió del seu logotip a l’apartat de Socis Institucionals de la pàgina web de la Societat, amb enllaç a la web del soci institucional.

JHQR
Accés, com a persona o persones associades, a la Revista Healthcare Quality Research, òrgan d’expressió de la SECA i de les societats federades.

Activitats científiques
Inscripcions amb quota reduïda de soci.

FORMULARI DE SOL·LICITUD

"A la SCQA, tractem l'informació facilitada per tal gestionar la seva sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre és mantingui la relació contractual o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. Te dret a accedir a les seves dades, rectificar-les o sol·licitar la seva supressió dirigint-se per escrit a info@scqa.cat"

TARIFA DE PREUS I CONTRAPRESTACIONS

  • Categoria 1: 500€
   • Logotip a web de la SCQA i a la Jornada anual SCQA (programa i web)
  • Categoria 2: 1.200€
   • Logotip a web de la SCQA i a la Jornada anual SCQA (programa i web).
   • Inscripcions a jornada a preu reduït (8 al 50%) o possibilitat de realitzar 1 activitat formativa anual (webinar). La Junta Directiva validarà el tema, el format del webinar i els ponents.
  • Categoria 3: A partir de 2500 €
   • Logotip a web de la SCQA i a la Jornada anual SCQA (programa i web).
   • Inscripcions a Jornada SCQA a preu reduït (8 al 50%) o estand
   • Realitzar 1 activitat formativa anual (webinar). La Junta Directiva validarà el tema, el format del webinar i els ponents.

Si s’inclou al conveni més activitats, com ara organitzar taller a la jornada, ampliar pac d’inscripcions… s’anirà afegint 500€ segons concepte i acord que s’estableixi.