AVALS DE LA SCQA

La Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) dedica els seus esforços principals a promoure i difondre el coneixement de la qualitat en les ciències de la salut. Amb aquest propòsit la Junta Directiva pot recomanar als professionals certes activitats científiques que, tot i no ser directament organitzades per la nostra entitat, s’ajusten plenament a la nostra estratègia i objectius.

Aquest aval té com a objectiu reconèixer la vinculació de l’activitat amb la qualitat assistencial i cerca estimular la seva difusió i la participació dels professionals. A través d’aquest aval, es dóna reconeixement a l’activitat realitzada, i s’impulsa l’intercanvi de coneixements entre els professionals i altres societats científiques, contribuint així a fomentar el desenvolupament de la qualitat assistencial.

 

ACTIVITATS QUE PODEN SER AVALADES

La SCQA, pel seu caràcter multidisciplinari, considera que totes les activitats científiques que contribueixin a la promoció, divulgació i formació de la qualitat assistencial, sol·licitades per altres societats, indústria, serveis/centres sanitaris, que compleixin els criteris establerts, seran sotmeses a un procés d’avaluació per part de la SCQA, a fi i efecte de decidir si s’atorga l’aval.

 

SOL·LICITUD

Els organitzadors de qualsevol activitat científica (socis, organitzacions, professionals d’altres societats, etc…) poden sol·licitar l’aval de la SCQA, mitjançant l’enviament d’un correu a la Secretaria de la SCQA (sc.qualitat.assistencial@gmail.com).

En el correu s’ha d’adjuntar la següent informació:

 • Introducció i àmbit de l’activitat
 • Objectius i contribució a la qualitat assistencial de l’activitat
 • Programa Preliminar o definitiu
 • Data, lloc i organització de l’activitat

Les sol·licituds s’han de cursar amb un mínim de 2 mesos d’antelació a la celebració de l’activitat.

 

AVALUACIÓ

La decisió per atorgar l’aval serà presa en base als següents criteris:

 • Relació del temari proposat amb la qualitat assistencial, amb qualsevol de les seves dimensions
 • Interès i benefici o aportacions per als participants
 • Oportunitat i impacte per la millora de la qualitat assistencial
 • Qualitat científica/metodològica de l’activitat

Per l’avaluació, es pot considerar demanar informació addicional al sol·licitant.

 

RESPONSABILITATS ASSOCIADES A L’AVAL

L’aval de la SCQA no implica la seva participació o aportació econòmica directa o indirecta.

No es podrà utilitzar l’aval si no s’ha comunicat de forma oficial l’acceptació del mateix.

 

CONCESSIÓ

La concessió de l’aval ofereix a l’entitat organitzadora de l’activitat proposada, a posar el logotip oficial de la SCQA en el material o documentació de l’activitat científica, o la indicació de la frase següent “amb l’aval de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial”.

La confirmació de la concessió de l’aval serà enviada per la Secretaria de la Junta Directiva al sol·licitant, mitjançant un correu oficial d’acceptació.

Qualsevol canvi important en la proposta de l’activitat avalada s’ha de notificar a la SCQA pel mateix procediment de la sol·licitud per tornar a ser avaluada.

Les activitats avalades seran publicades a la web i xarxes socials de la SCQA.

 

SEGUIMENT I VIGÈNCIA

La SCQA es reserva el dret de demanar un informe d’avaluació de l’activitat, per considerar la seva rellevància i interès. També és reserva el dret de poder avaluar el correcte ús de l’avali segons la normativa del present document.

La vigència de l’activitat avalada té caràcter periòdic, segons la seva promoció i divulgació. Aquest període no serà superior a un any.

 

TARIFES

 • Societats científiques: tarifa 0€
 • Entitats del Sector Salut (altres hospitals i entitats del SISCAT) i Social: 150€ (es tracta en general d’aval per continguts relacionats a activitats científiques, divulgatives i formatives (jornades), documents (públic i privat). Si el promotor és una persona associada a la SCQA s’aplicarà cost 0€
 • Empreses i altres entitats privades: 1200€.