AVALS DE LA SCQA

La Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) dedica els seus esforços principals a promoure i difondre el coneixement de la qualitat en les ciències de la salut. Amb aquest propòsit la Junta Directiva pot recomanar als professionals certes activitats científiques que, tot i no ser directament organitzades per la nostra entitat, s’ajusten plenament a la nostra estratègia i objectius.

Aquest aval té com a objectiu reconèixer la vinculació de l’activitat amb la qualitat assistencial i cerca estimular la seva difusió i la participació dels professionals. A través d’aquest aval, es dóna reconeixement a l’activitat realitzada, i s’impulsa l’intercanvi de coneixements entre els professionals i altres societats científiques, contribuint així a fomentar el desenvolupament de la qualitat assistencial.

 

ACTIVITATS QUE PODEN SER AVALADES

La SCQA, pel seu caràcter multidisciplinari, considera que totes les activitats científiques que contribueixin a la promoció, divulgació i formació de la qualitat assistencial, sol·licitades per altres societats, indústria, serveis/centres sanitaris, que compleixin els criteris establerts, seran sotmeses a un procés d’avaluació per part de la SCQA, a fi i efecte de decidir si s’atorga l’aval.

 

SOL·LICITUD

Els organitzadors de qualsevol activitat científica (socis, organitzacions, professionals d’altres societats, etc…) poden sol·licitar l’aval de la SCQA, mitjançant l’enviament d’un correu a la Secretaria de la SCQA (info@scqa.cat).

En el correu s’ha d’adjuntar la següent informació:

  • Introducció i àmbit de l’activitat
  • Objectius i contribució a la qualitat assistencial de l’activitat
  • Programa Preliminar o definitiu
  • Data, lloc i organització de l’activitat

Les sol·licituds s’han de cursar amb un mínim de 2 mesos d’antelació a la celebració de l’activitat.

 

AVALUACIÓ

La decisió per atorgar l’aval serà presa en base als següents criteris:

  • Relació del temari proposat amb la qualitat assistencial, amb qualsevol de les seves dimensions
  • Interès i benefici o aportacions per als participants
  • Oportunitat i impacte per la millora de la qualitat assistencial
  • Qualitat científica/metodològica de l’activitat

Per l’avaluació, es pot considerar demanar informació addicional al sol·licitant.

 

RESPONSABILITATS ASSOCIADES A L’AVAL

L’aval de la SCQA no implica la seva participació o aportació econòmica directa o indirecta.

No es podrà utilitzar l’aval si no s’ha comunicat de forma oficial l’acceptació del mateix.

 

CONCESSIÓ

La concessió de l’aval ofereix a l’entitat organitzadora de l’activitat proposada, a posar el logotip oficial de la SCQA en el material o documentació de l’activitat científica, o la indicació de la frase següent “amb l’aval de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial”.

La confirmació de la concessió de l’aval serà enviada per la Secretaria de la Junta Directiva al sol·licitant, mitjançant un correu oficial d’acceptació.

Qualsevol canvi important en la proposta de l’activitat avalada s’ha de notificar a la SCQA pel mateix procediment de la sol·licitud per tornar a ser avaluada.

Les activitats avalades seran publicades a la web i xarxes socials de la SCQA.

 

SEGUIMENT I VIGÈNCIA

La SCQA es reserva el dret de demanar un informe d’avaluació de l’activitat, per considerar la seva rellevància i interès. També és reserva el dret de poder avaluar el correcte ús de l’avali segons la normativa del present document.

La vigència de l’activitat avalada té caràcter periòdic, segons la seva promoció i divulgació. Aquest període no serà superior a un any.

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil