El dia 10 d’octubre se celebra el día mundial de la salut mental amb el lema “La salut mental és un dret humà universal“. La campanya mundial pretén situar la salut mental en el marc dels drets humans per assolir l’aspiració a una bona salut mental com a dret humà fonamental.

Donat el repte que suposa l’evolució de la problemàtica de la salut mental en el nostre entorn, la SCQA vol sumar-se a aquesta campanya amb la mirada de la qualitat. Remarquem la prioritat, tal com es recomana des de les organitzacions internacionals competents, de la participació ciutadana en general i de les primeres persones i les seves famílies en particular, en el disseny de les polítiques i actuacions (de promoció, prevenció, atenció i recuperació dels problemes de salut mental), i la resposta unificada i comunitària des de tots els sectors implicats (sanitari, social, educatiu, econòmic, treball, habitatge) amb accions orientades a la millora de la qualitat de vida de les persones i amb transparència de resultats.

Més informació:

WHO. World mental health report: Transforming mental health for all. World mental health report: Transforming mental health for all. 2022.

WHO. Mental health, human rights and legislation: guidance and practice

Comisión Europea. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre un enfoque global de la salud mental. 2023

OCDE. New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill-Health. 2021

Destaquem:

https://www.salutmental.org/dia-mundial-de-la-salut-mental-2023/

https://www.salutmental.org/dia-mundial-de-la-salut-mental-2023/salut-mental-dret-huma-universal/

https://www.tercersector.cat/activitats/salut-mental-dret-huma-universal

https://www.fccsm.net/activitats/programa-2020/

https://psiquiatriaisalutmental.cat/?p=page/html/extraacas

https://www.clustersalutmental.com/js_events/dia-mundial-de-la-salut-mental-2/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/salut-mental/

https://www.salutmental.org/dia-mundial-de-la-salut-mental-2023/manifest-salut-mental-catalunya/

 

Recuperem el Primer premi de la XXIII Jornada de la SCQA del 9 de juny de 2023 “Implementació i avaluació del Programa de prevenció i detecció precoç de problemes de salut mental dels joves a partir de la proximitat al territori i la vinculació a la xarxa de salut mental”, https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.2-Cristina-Salrach.pdf