En la taula ‘Premis a les millors comunicacions’ es van presentar els 6 millors treballs avaluats pel comitè científic dels 138 presentats.

Els treballs optant a premi van ser:

 

  • Implementació de les metodologies Design Thinking i Lean Healthcare per el disseny d’un nou circuit d’atenció en urgències del pacient amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) en un hospital terciari. Àngels Pérez Matas. Infermera gestora de processos i avaluació de la Direcció de processos i avaluació de l’Hospital Universitari de Bellvitge ens va exposar com a través de l’anàlisi de l’experiència del pacient i el disseny del procés s’ha posat en marxa un circuit específic d’atenció davant de la demanda d’atenció urgent dels pacients amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
  • Implementació i avaluació del programa de prevenció i detecció precoç de problemes de salut mental dels joves a partir de la proximitat al territori i la vinculació a la xarxa de salut mental. Helena Vall Roqué, Psicòloga general sanitària, investigadora a l’Institut Universitari Avedis Donabedian, i doctoranda a la Universitat de Barcelona va presentar l’avaluació i impacte d’un programa de prevenció i detecció precoç de problemes de salut mental, dissenyat i posat en marxa al 2018, per oferir assessorament i suport a adolescents i joves en el sí de la comunitat, a l’hora que també dona resposta i redirigeix a les persones per abordar els seus problemes al nivell d’atenció més adequat. Aquest treball va ser guardonat amb el primer premi (atorgat per valoració del Comitè Científic) dotat de 1.000€ i patrocinat per VIFOR
  • Infecció quirúrgica. Indicador de qualitat en la cirurgia electiva colorrectal. Xavier Pérez Martí, cirurgià i coordinador Bloc Quirúrgic Hospital Residència Sant Camil del Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf ens va presentar com a través de la metodologia Lean i concretament posant en marxa consecutius cicles de PDCA a través de l’A3 s’aconsegueix millorar la infecció quirúrgica en la cirurgia colorectal.
  • Impacte de la saturació dels serveis d’urgències en la qualitat assistencial. Javi Molero Calafell, metge Intern Resident (MIR) de Medicina Preventiva i Salut Pública de l’Hospital del Mar, ens va presentar un acurat anàlisis de les causes de la saturació del servei d’urgències i quin és el seu impacte en la qualitat assistencial, deixant com a conclusió que l’anàlisi de les causes de la saturació en els serveis d’urgències pot orientar-nos a emprendre accions per a disminuir-la.
  • Millora de l’organització del circuit d’analítiques a l’Atenció Primària. Anna Vila Sans, infermera i referent de Qualitat de l’EAP de Sant Feliu de Guíxols, ens va explicar com utilitzant la metodologia Lean s’ha redissenyat el circuit d’analítiques, eliminant els colls d’ampolla i fent el mateix d’un altra manera han aconseguint reduir en 30’ el temps destinat a les extraccions. Aquest treball va ser guardonat amb el segon premi (atorgat per valoració dels assistents) dotat de 500€ i patrocinat per CLICK IT
  • Resultats d’un model d’auditories internes del sistema de gestió de la qualitat en una organització monogràfica i multicèntrica. Esther González Muñoz, tècnica de qualitat a l’Institut català d’oncologia ens va presentar com organitzant i formant equips d’auditors interns impacta en la qualitat de les auditories internes i en la detecció d’àrees de millora.