La Societat Catalana de Qualitat Assistencial convoca 5 beques, per a 5 inscripcions en el II Congreso Virtual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial que tindrà lloc a del 25 al 28 d’octubre de 2021.

 

 

ATENCIÓ TERMINIS PRESENTACIÓ CANDIDATURES

 

Qui pot optar: Tots els socis actius que presentin, com a primer signant, una comunicació a l’esmentat Congrés i que no hagin demanat beca a la pròpia SECA.

Requeriments: Cal enviar a sc.qualitat.assistencial@gmail.com, sol·licitud de participació, aportant el resum presentat, abans de les 24 hores del dia 9 d’agost de 2021. S’acceptaran tots els resums que s’hagin presentat a avaluació pel Comitè Científic del Congrés, i que hagin estat acceptats.

Les dades mínimes del professional que sol·licita la beca que han de constar son:

    • Nom i cognoms
    • Correu electrònic de contacte
    • Organització a la qual pertany

Procediment de selecció: Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a fer el sorteig el dia 10 d’agost de 2021 i es comunicaran els resultats als guanyadors el mateix dia, via correu electrònic.

Criteris d’exclusió: no socis ò comunicació no acceptada.

Es comunicaran els resultats als guanyadors via correu electrònic.

Els guanyadors hauran de fer constar en el treball a presentar el mecenatge de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.

Esperant que aquesta iniciativa pugui ser del vostre interès i amb la intenció de promoure la participació activa de la nostra Societat, rebeu cordials salutacions.

 

27 de Juliol 2021
Junta de la Societat Catalana Qualitat Assistencial